Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tässä yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisessa tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten
rekisterinpitäjä käsittelee palvelun käyttäjien sekä palveluun rekisteröityneiden käyttäjien
henkilötietoja. Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida
selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Rekisterinpitäjä
Pilvilinna Production Oy
Kourulantie 161
26660  RAUMA

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Mikko Koistinen 040-729 4466, info@pilvilinna.fi

Rekisterin nimi ja rekisteröidyt
Audiotukun asiakas- ja markkinointirekisteri. Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme
sekä potentiaalisten asiakkaidemme henkilötietoja.

Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisteröidyistä voidaan kerätä ja käsitellä mm. seuraavia tietoja:
• Asiakkaaseen liittyvät yksilöinti- ja yhteystiedot: asiakasnumero (järjestelmän luoma),
käyttäjätunnus, nimi,  sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero
• Laskutukseen liittyvät tiedot
• Rekisteröidyn edellä yksilöityjen henkilötietokategorioiden tietojen muutostiedot

Henkilötietojen pääasialliset lähteet
Henkilötietoja kerätään ja päivitetään rekisteröidyltä tai hänen lainmukaiselta edustajaltaan.
Rekisteröidyn suostumuksella henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää mm. rekisterinpitäjän
yhteistyökumppaneilta, viranomaisilta tai muilta tahoilta

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja audiolaitteiden myyntikanavan takia sekä niihin liittyvien asioiden hoitamiseksi sekä asiakasviestintään asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa.
Kommunikointi rekisterinpitäjän ja asiakkaan sekä potentiaalisen asiakkaan välillä toteutetaan
pääasiassa sähköisesti. Potentiaalisella asiakkaalla on oikeus kieltäytyä viestinnän
vastaanottamisesta. Asiakkaan henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän ja
rekisteröidyn palvelun käytön perusteella syntynyt oikeutettu etu

Henkilötietojen luovutukset ja siirrot
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön
sallimalla ja velvoittamalla tavalla tai rekisteröidyn suostumuksella viranomaisille, joilla on lakiin
perustuva oikeus saada rekisteristä tietoja.
Henkilötietoja voidaan myös siirtää sellaisille rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, jotka
käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun ja rekisterinpitäjän ohjeistamana.
Rekisterinpitäjän yhteistyökumppanilla ei tällöin ole oikeutta käsitellä henkilötietoja omaan
lukuunsa.
Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn
teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan
tietosuojalainsäädännön vaatimuksia

Henkilötietojen suojaaminen
Henkilötietoja tallennetaan pääasiassa sähköisiin tietokantoihin. Sähköisesti
käsiteltävät tietokannat on suojattu asianmukaisesti tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin
teknisin keinoin.
Henkilötietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan ne erikseen määritellyt ja yksilöidyt henkilöt, joiden
tehtävien hoitaminen edellyttää rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyä.
Henkilötietojen säilytysaika
Rekisteröidyn henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä yllä
mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen:
• Tarkastusoikeus: rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
• Oikeus tietojen oikaisemiseen: rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat
virheelliset tai puutteelliset tiedot.
• Vastustamisoikeus: rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että
henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
• Suoramarkkinointikielto: rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen
suoramarkkinointiin.
• Poisto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei
ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai
ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että
rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.
Rekisterinpitäjällä on mm. velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2,
10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa
ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
• Suostumuksen peruuttaminen: jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu
ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity
peruuttaa suostumuksen.
• Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle: rekisteröidyllä on oikeus
vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan
ratkaistua.
• Valitusoikeus: rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos
hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa
tietosuojalainsäädäntöä.
Rekisteröity voi osoittaa pyynnöt yllä mainittujen oikeuksiensa käyttämisestä rekisterinpitäjän
vastaavalle yhteyshenkilölle. Rekisteröity voi käyttää henkilötietolain määräämää henkilötietoihin
kohdistuvaa oikeuttaan maksuttomasti kerran vuodessa.
Tietosuojaselosteen muuttaminen
Pilvilinna Production Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää oikeuden muuttaa tätä
tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä sähköisissä palveluissaan ja muun asiakaskommunikaation
yhteydessä. Muutokset voivat perustua lainsäädännössä tapahtuviin muutoksiin ja niistä
seuraavien vaatimusten toteuttamiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee palvelun käyttäjiä
tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti ja aika ajoin uudelleen